Directeur

 
 

Andreas Hurni
E-mail

Association suisse de chauffage à distance
p.A. Ryser Ingenieure AG
Engestrasse 9
Postfach
3001 Bern
Tél. 031 560 03 90

 
 
 

Secrétariat

 
 

Vacant
 E-mail

Association suisse de chauffage à distance 
p.A. Ryser Ingenieure AG 
Engestrasse 9 
Postfach

3001 Bern 
Tél. 031 560 03 90

 

Association suisse du chauffage à distance

Directeur

Andreas Hurni 
c/o Ryser Ingenieure AG 
Engestrasse 9 
Postfach  
3001 Berne
Tél. +41 31 560 03 90
E-Mail

Secrétariat

c/o Ryser Ingenieure AG  
Engestrasse 9  
Postfach   
3001 Berne
Tél. +41 31 560 03 90 
E-Mail

Président

Thierry Burkart
Conseiller aux États
Voser Rechtsanwälte KlG
Stadtturmstrasse 19
5400 Baden
Tél. +41 56 203 10 20
E-Mail